bangkok home service bangkok home service
bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects

NO

โปรแกรม

ราคาปกติ

ราคากลุ่ม

หมายเหตุ

1

โปรแกรม เด็กอนุบาล

เด็ก

ผู้ใหญ่

นักเรียน

ครู/ผู้ปกครอง

จำนวน นร. ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
ทุก นร. 20 คน ฟรีคุณครู 1 คน

·        บริการเจ้าหน้าที่พาชม 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

90

180

50

90

2

 

โปรแกรมเด็กประถม/สามเณร
 

เด็ก

ผู้ใหญ่

นักเรียน

ครู/ผู้ปกครอง

จำนวน นร. ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
ทุก นร. 20 คน ฟรี คุณครู 1 คน
  บริการเจ้าหน้าที่พาชม 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

90

 

 

180

 

 

60

 

 

90

 

 

 3.

 

โปรแกรมปวส/อุดมศึกษา/ครู/อาจารย์/ผู้ปกครอง

 ปวช./พระสงฆ์.

มัธยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -              180    

                    

        -              180

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   90              90

                      

   70             90

 

 

  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำนวน นร. ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
• นักเรียนตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา 20 คน ฟรีครู-อาจารย์ 1 ท่าน 
  บริการเจ้าหน้าที่พาชม 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

*  กรณีคณะนักเรียนในระดับชั้นปวชส/อุดมศึกษาไม่ตัด 20 : 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการอาหารกล่อง + น้ำดื่ม  ราคาเริ่มต้นที่  30 บาท