bangkok home service bangkok home service
bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects
การประชุมทีมผู้บริหาร และหัวหน้างาน สวนเสือศรีราชา

การประชุมหัวหน้างาน  เพื่อรับทราบนโยบายการปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารสวนเสือศรีราชา

รวมถึง นโยบายการเพิ่มศักยภาพด้านพัฒนาสถานที่  และด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและโดยรวม

อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน

นำโดย

1. นายไมตรี  เต็มศิริพงศ์  ประธานกรรมการ

2. พลเรือเอกบรรณวิทย์  เก่งเรียน  รองประธานกรรมการ 

3. นายไพศาล  พืชมงคล  กรรมการบริหาร 

4. นายชาญชัย  ตั้งอาวัชนาการ  กรรรมการบริหาร

5. นายวสันต์  เต็มศิริพงศ์  กรรมการบริหาร

 

ที่สวนเสือศรีราชา