image

สวนเสือศรีราชาให้บริการรถรถส่งสวนเสือศรีราชา - พัทยา

รอบเช้า  08.30 น.   เดินทางออกจากสวนเสือศรีราชา 12.30 น.

รอบบ่าย 13.30 น.   เดินทางออกจากสวนเสือศรีราชา 17.30 น.

รถรับส่ง + บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ท่านละ 650 บาท   เด็กท่านละ 550 บาท

รถรับส่ง+บัตรผ่านประตู + อาหารบุฟเฟ่ต์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 850 บาท  เด็ก 750 บาท